CANAL DE L'ALDEA CAMARLES

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE L'ALDEA CAMARLES (Locals de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre) Polígon Venta Nova, Parc. 84 43.894 CAMARLES (Baix Ebre) Telfs.: 607 566 107 i 607 82 74 73

Wednesday, February 28, 2007NOTICIES
El 13-2-2007 es lliurà a Medi Ambient el projecte bàsic i l’estudi de l’impacte ambiental, pera que es faci la DIA (Declaració de l’Impacte Ambiental)

Actualització de l’historial i les actuacions de la comunitat.
(HISTORIAL ACTIVITATS)

(1927)
El 27 de Juny del 1.927, per Real Ordre, s’autoritza la concessió d’aigua del riu Ebre a la Comunitat de Regants Canal Aldea Camarles per al reg de terrenys de les jurisdiccions de Tortosa i El Perelló. S’ha de tenir en compte que llavors L’Aldea i Camarles eren pedanies de Tortosa i L’Ampolla ho era de El Perelló.

(2002)
Constitució de la Comunitat.
Actualització estatuts (d’acord amb la nova llei d’aigües)
Contactes institucionals (DARP, CHE, Ajuntaments, Cooperatives)
Contactes amb REGSA.
Divulgació. Assemblees informatives als ajuntaments i cooperatives.

(2003)
Estudi Preliminar. Auding, S.A. redacta una Memòria Reresum del projecte de reg de L’Aldea Camarles (clau E1-ER-9512) en la que es definia la zona regable que afecta als actuals termes de L’Aldea, Camarles, L’Ampolla, El Perelló i Tortosa. Es feia, així mateix, una previsió de les obres i infraestructures necessàries per la transformació al regadiu.
Comunicació als ajuntaments, consells comarcals, ACA, universitats, sindicats,
ecologistes...
Divulgació. Reunions informatives i contactes amb cooperatives

(2004)
En data de març s’adjudica la redacció de l’Avantprojecte de Reg de L’Aldea Camarles a Auding, S.A. (clau A-ER-03932) amb la pretensió d’estendre la taca de reg fins la carretera del Molar en el terme del Perelló. Posteriorment la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ens indicaria que l’àrea regable no podia passar del llindar del barranc de Gilet on es considerava que s’acabava el límit de la conca de l’Ebre.
Recolzaments dels ajuntaments amb mocions als plenaris (L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i El Perelló)
Adjudicació estudi de l’impacte ambiental (GAENA).
Estudi del sòl (CENSA). 300 punts de sondeig en tota l’àrea regable. Al desembre del 2004 es presenta l’Estudi Detallat dels Sòls (1:25.000) de la zona regable (clau E1-ER-03932), realitzat per Censa.
Divulgació. Reunions informatives i contactes amb cooperatives

(2005)
Visita institucional a la CHE i sol·licitud inicial de la rehabilitació de la concessió. A principis el 2005, arrel d’una reunió mantinguda amb la CHE, es té coneixement de que es van iniciar, molts anys enrere, els tràmits de caducitat de la concessió de l’any 1.927, tot i que no s’havien portat a cap per una sèrie de raons, entre d’altres perquè, en aquella època no es va poder fer arribar la comunicació a la comunitat perquè no es localitzava ni la entitat ni persones físiques que la representessin. Degut a aquest fet, es modifica el títol i la tipologia de l’encàrrec passant a anomenar-se Projecte de Rehabilitació de la Concessió del Canal de l’Aldea Camarles (clau C-ER-03932), document finalitzat al març del 2006.Adjudicació sondeigs a la captació, basses i canonades principals (GEOPLANING).
Adjudicació el cens informàtic (HQA). Al desembre del 2005 es va adjudicar a HQA Hidrologia i Qualitat de l’Aigua el Cens Informatitzat (clau E2-ER-03932), presentat i lliurat a la Comunitat el 2007.Presentació logotip de la Comunitat.
Divulgació. Reunions informatives i contactes amb cooperatives

(2006)
Lliurament de l’avantprojecte i exposició pública.
Lliurament i exposició pública de l’Estudi de l’Impacte Ambiental. En el mes de març finalitza l’Estudi d‘Impacte Ambiental (clauIA-ER-03932) elaborat per Gaena Environment S.L. i lliurat a la Comunitat a finals del 2006.
Adjudicació projecte constructiu 1ª fase, captació, impulsió i primera bassa (21-11-06), (clau ER-03932.1) a l’empresa IBERINSA (Ibérica de Estudios e Ingenieria, S.A.) per 189.000 €. Aquest projecte té per objectiu la definició tècnica i econòmica de les obres i instal·lacions, amb els seus processos constructius associats, necessaris per la captació, impulsió 1 i emmagatzematge de l’aigua a la bassa 1. Previsió de lliurament Desembre 2007.
Subvenció de 19.000 euros tramitada des del Consell Comarcal del Baix Ebre amb aportacions (12.000) de la Generalitat i dels ajuntaments (7.000) de Tortosa, L’Aldea, Camarles, L’Ampolla i El Perelló. Treballs adjudicats a Àmbit Rural (2006).
Divulgació. Reunions informatives i contactes amb cooperatives

(2007)
El 13 de febrer del 2007 es dona entrada al Departament de Medi Ambient del “Projecte de Rehabilitació de la Concessió” i “l’Estudi de l’Impacte Ambiental” sol·licitant la DIA (Declaració d’Impacte Ambiental), requisit necessari per poder cursar a la CHE la sol·licitud de la rehabilitació de la concessió.
En el mes de Octubre del 2007 (termini 29-10-07) s’ha fet pública la licitació del projecte constructiu de la xarxa del primer pis de reg.
En 22-11-07 s’adjudica el projecte constructiu per la xarxa de distribució Pis 1 (EX-03932.1)a l’empresa Payma Cotas, SAU
Divulgació. Reunions informatives i contactes amb cooperativesPENDENT (calendari):
(2008) Amb el projecte i l’estudi de l’impacte ambiental es tramitarà la DIA (Declaració de l’impacte ambiental) i es farà la sol·licitud documentada de la rehabilitació de la concessió a la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).
La Comunitat està treballant amb l’actualització de les dades dels propietaris.
(2008/9) Adjudicació obres 1ª fase.

ÚLTIMES GESTIONS

El 21 de setembre del 2007 posem en antecedents al Sr. En Víctor Gimeno, Director els serveis territorials de Medi Ambient a les TTEE, confirmant-li-ho per escrit 25-10-07, demanant-li la seva intervenció per obtenir una resposta del Departament de Medi Ambient.

En 30-10-07 Sr. Gimeno ens informa de la resposta de Medi Ambient en el sentit de que no està aturada, pendents d’informe per afeccions (una Zepa que també és LIC, lligalls, etc.). Creuen que no tardaran gaire a rebre aquestos informes, dient que la tècnica té prou avançada la corresponent proposta de la DIA a sotmetre a la Ponència Ambiental del Departament, tasca que assegura té avançada.

El 29 d’octubre del 2007 posem en antecedents al Sr. Lluís Salvador, Delegat del Govern a les TTEE, demanant també la seva col·laboració.

Al Desembre 2007 (primers dies) posem en antecedents als Diputats/des de les TTEE, Marta Cid, Núria Ventura, Francesc Sancho i Joan Bertomeu en la indicació de que facin, en principi una gestió inicialment personal amb el Conseller de Medi Ambient.

8-2-07 Visita al DAR, Secretari General de Desenvolupament Rural, Xavier Castella, posant-lo en antecedents i demanant la seva intervenció al Departament de Medi Ambient pel retard de la DIA.

3-3-07 Visita Víctor Gimeno

13-3-07 Exposició a l’AECE , Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre