CANAL DE L'ALDEA CAMARLES

COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE L'ALDEA CAMARLES (Locals de la Cooperativa Olivarera del Baix Ebre) Polígon Venta Nova, Parc. 84 43.894 CAMARLES (Baix Ebre) Telfs.: 607 566 107 i 607 82 74 73

Monday, September 25, 2006PRESENTACIÓ

Un grup de propietaris han estat els impulsors del projecte de reg del CANAL DE L’ALDEA CAMARLES, un àrea de secà d'unes 6.000 Ha. entre els termes municipals de L'Aldea, Camarles, L'Ampolla, El Perelló i Tortosa
S’ha restaurat la comunitat, realment mai consolidada abans, i han aconseguit que la Generalitat inclogue aquest projecte dintre del Pla de Regs de tota Catalunya. És una concessió vella de 1927 que mai ha tingut canal i, ara, desprès d’una sèrie de gestions amb propietaris, Generalitat, Regsa, “Confederación Hidrogràfica del Ebro” i ajuntaments afectats, s’han realitzat una sèrie d’estudis de sòl, s’està treballant en el cens informatitzat, un sistema modern basat en el SIG i en sistema cadastral, per ordenar totes les propietats per parcel·les, propietaris i cultius i tenim a punt de lliurar l’avantprojecte i l’estudi e l’impacte ambiental. Hi ha previst el projecte constructiu per a finals del 2006, licitació d’obres 2007 i, el 2008, s’haurien de veure les primers màquines treballant per l’àrea regable. Està previst que la primera àrea de reg sigui efectiva el 2009.

ANTECEDENTS

El 27 de Juny del 1.927, per Real Ordre, s’autoritza la concessió d’aigua del riu Ebre a la Comunitat de Regants Canal Aldea Camarles per al reg de terrenys de les jurisdiccions de Tortosa i El Perelló. S’ha de tenir en compte que llavors L’Aldea i Camarles eren pedanies de Tortosa i L’Ampolla ho era de El Perelló.

Constituïda l’actual comunitat l’any 2003, Auding, S.A. redacta una Memòria Reresum del projecte de reg de L’Aldea Camarles (clau E1-ER-9512) en la que es definia la zona regable que afecta als actuals termes de L’Aldea, Camarles, L’Ampolla, El Perelló i Tortosa. Es feia, així mateix, una previsió de les obres i infraestructures necessàries per la transformació al regadiu.

En data de març del 2004 es va adjudicar a Auding, S.A. la redacció de l’Avantprojecte de Reg de L’Aldea Camarles (clau A-ER-03932) amb la pretensió d’estendre la taca de reg fins la carretera del Molar en el terme del Perelló. Posteriorment la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ens indicaria que l’àrea regable no podia passar del llindar dels barrancs de Sant Antoni i Gilet on es considerava que s’acabava el límit de la conca de l’Ebre.

La superfície objecte de transformació a regadiu és de 5.269 ha. que es divideix en dues subzones, una de 4.599 ha. on es dissenyaran les infraestructures necessàries per a un reg de suport (principalment olivera) i un altra on es dissenyarà un reg per cobrir les necessitats hídriques del conreu de cítrics.
La cota de reg oscil.la entre els 5 i els 250 metres sobre el nivell del mar, projectant-se 5 pisos de reg per optimitzar tant els costos d’explotació com d’inversió. Cadascun d’aquests pisos estarà dominat per una bassa de regulació, des de la qual s’abastarà la seva superfície regable per pressió natural.
La xarxa de reg es dissenyarà en base a 18 hores de reg al dia i 6 dies a la setmana, amb una pressió garantida de 10 metres al goter més desfavorable de cada parcel.la.

La captació està ubicada al marge esquerre del riu Ebre, a l’altura de Font de Quinto (Campredó) a uns 30 km. aigües amunt de la desembocadura del riu, en el terme de Tortosa. El cabal de concessió és de 1.400 litres per segon continus.

Es projectaran 5 bombejaments successius, dels de la EB1, situada a la zona de la captació, amb 112 hores de bombejament setmanals.

A principis el 2005, arrel d’una reunió mantinguda amb la CHE, es té coneixement de que es van iniciar, molts anys enrere, els tràmits de caducitat de la concessió de l’any 1.927, tot i que no s’havien portat a cap per una sèrie de raons, entre d’altres perquè, en aquella època no es va poder fer arribar la comunicació a la comunitat perquè no es localitzava ni la entitat ni persones físiques que la representessin.
Degut a aquest fet, es modifica el títol i la tipologia de l’encàrrec passant a anomenar-se
Projecte de Rehabilitació de la Concessió del Canal de L’Aldea Camarles (clau C-ER-03932), document finalitzat al març del 2006.

Al desembre del 2004 es presenta L’Estudi detallat dels Sòls (1:25.000) de la zona regable (clau E1-ER-03932), realitzat per Censa.

Al desembre del 2005 es va adjudicar a HQA Hidrologia i Qualitat de l’Aigua el Cens Informatitzat (clau E2-ER-03932), presentat i lliurat a la Comunitat.

En el mes de març del 2006 finalitza L’Estudi d‘Impacte Ambiental (clauIA-ER-03932) elaborat per Gaena Environment S.L.

Al novembre del 2006, s’ha adjudicat el projecte constructiu de la Captació, Impulsió 1 i Bassa 1(clau ER-03932.1) a l’empresa IBERINSA.
Aquest projecte té per objectiu la definició tècnica i econòmica de les obres i instal·lacions, amb els seus processos constructius associats, necessaris per la captació, impulsió 1 i emmagatzematge de l’aigua a la bassa 1

ACTA DE CONSTICUCIÓ DE LA COMUNITAT

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Essent les 19,30 hores del dia 20 de gener, es reuneix en 2ª convocatòria al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Camarles, cedit a l’efecte, la Junta General Extraordinària de la Comunitat de Regants Canal Aldea - Camarles, convocada excepcionalment pel Sr. Alcalde de Camarles, Sr. Carmelo Redó Borrás que la presideix, assistit de la Sra. Teresa Roca Castell, Secretaria de la Corporació Municipal de Camarles.

La convocatòria es va publicar al B.O.P. numero 292 de data 20 de desembre de 2002.

Assisteixen els senyors que es relacionen a la nomineta. Tots afirmen que són propietaris de finques ubicades dintre de l’àrea territorial de la Comunitat, i per tant interessats en el seu desenvolupament.

Assisteix en qualitat de lletrat assessor l´advocat del Il·ltre. Col·legi de Tortosa D. Felipe Tallada de Esteve.
S’inicia la Junta pel Sr. Alcalde de Camarles, que dona la benvinguda a tothom, agraint la seva assistència.

Manifesta que entenen que és de gran importància l’existència i activitat de la Comunitat perquè ara es veu possible que es pugui posar en activitat la Comunitat amb la redacció definitiva dels Projectes, i la seva execució, amb l’ajut del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca, la qual cosa permetrà per fi, fer realitat una antiga necessitat, dels pobles que integren l’àrea de regadiu del Canal L’Aldea-Camarles. Per això és absolutament necessari que la Comunitat es posi en activitat, i es faci càrrec de les tasques necessàries.

Tot seguit explica a la Junta les tasques desenvolupades, per a trobar els antecedents i referències sobre les activitats de la Comunitat i fins i tot, els possibles components del Sindicat. Havent fracassat, i per a no retardar més l’endegament de l’activitat de la Comunitat, es va decidir a fer aquesta convocatòria com a formula per a retrobar-se els interessats i que es pugui reconstituir la Comunitat.

Per tant es dirigeix als presents i els pregunta, si tenen voluntat d’endegar l’activitat de la Comunitat de Regants del Canal Aldea-Camarles i expressen la voluntat que aquesta Junta tingui el valor de una Junta General extraordinària.

Per unanimitat els presents mostren la seva conformitat.


Tot seguit el Sr. Alcalde de Camarles, els exhorta per a que elegeixin de bell nou, els components que hauran d’integrar-se a la Junta del Sindicat i tanmateix, que anomenin President i Secretari de la Comunitat.

Després de diverses intervencions, es sotmet a la Junta General, per al càrrec de President de la Comunitat a D. Joaquim Vilagrassa Arasa.

Per al càrrec de Secretari, al Sr. Felipe Tallada Ravanals.

I essent presents a la Junta accepten els nomenaments.

Ambdós han estat elegits per unanimitat, manifestant que reuneixen les condicions exigides en les Ordenances.

De moment no es fa cap elecció per al Jurat de Regs, perquè la Comunitat no està operativa.

Acte seguit, el Sr. Alcalde de Camarles dona possessió al nou President Sr. Vilagrassa Arasa, cedint-li la Presidència de la Junta, i retirant-se desitjant a la Comunitat un èxit en la seva gestió, i oferint col·laborar en tot el que sigui possible.

Passa a dirigir la Junta el President electe Sr. Vilagrassa Arasa i continua l’acta com Secretari el Sr. Tallada Ravanals, que també ha pres possessió.

La Presidència agraeix l’elecció i es compromet a fer tot el que estigui al seu abast per a correspondre a la confiança dipositada.

Tanmateix, abans de tirar endavant, vol agrair al Sr. Alcalde de Camarles, el seu esforç i la seva col·laboració per a posar de bell nou a la Comunitat en activitat, i que consti en acta l’agraïment de tots.

Així mateix vol expressar el seu agraïment al lletrat Sr. Felipe Tallada de Esteve per la seva col·laboració i ajut.

Per unanimitat s’acorda que així sigui.

Tot seguit, es procedeix a l’elecció dels set vocals que hauran d’integrar el Sindicat de Recs.

Per unanimitat, resulten elegits els Sr.

· Pere Mauri Ferré.
· Hilari Curto Camisón
· Eugenio Rodriguez Villalbos
· Valentí Rebull Casanova
· Josep Sabaté Tomás
· Montse Llosa Bonfill
· Isabel Pallares Brull

Trobant-se presents, accepten la designació, i tota seguit prenen possessió.

El Sr. President, diu que s’ha de procedir a l’elecció d’entre els vocals, al que haurà de desenvolupar els càrrecs de President i Vice-president del Sindicat. Resulten votats per unanimitat el Sr. Pere Mauri Ferré com President, el Sr. Valentí Rebull Casanova com Vice-president, i el Sr. Hilari Curto Camisón com a tresorer.

Tots tres accepten i prenen possessió.

El Sr. President del Sindicat, proposa que sigui Secretari d’aquest, el mateix que ha estat elegit per a ser-ho de la Comunitat, és a dir el Sr. Tallada Ravanals, cosa que també s’accepta per unanimitat.

Tot seguit el Sr. President de la Comunitat posa a discussió el sisè punt de l’ordre del dia.

Es tracta de que per manament legal les Ordenances i Reglaments de la Comunitat s’ha d’adaptar a la Legislació d’aigües vigent, I com sigui que les de la Comunitat, daten de 1923, o sigui quan era vigent la Llei d’Aigües de 1870, es precís que sigui adaptats a la Llei vigent 1/2001 de 20 de juliol, en compliment del que s’estableix a la Disposició Final Tercera de la Llei d’Aigües vigent..

I a aquest fi proposa que s’encarregui al Lletrat de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Tortosa, Sr. Tallada de Esteve la nova redacció, seguint els criteris i basses que es contenen al capítol IV de la Llei vigent i del Reglament de Domini Públic Hidràulic, a la fi de sotmetreu a l’aprovació d’una Junta General extraordinària, per a que es pugui trametre a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, a tots els efectes.

Els assistents ho aproven així, per unanimitat.

Finalment es passa al darrer punt de l’ordre del dia, proposant-se per la Presidència, que es notifiqui al DARP, la nova activitat de la Comunitat, i es demani tota mena d’ajuts, i col·laboració, per a endegar el procés que porti a cap el desenvolupament de la Comunitat, i el compliment del seu objectiu de posar en regadiu la seva àrea territorial.

A proposta de la Presidència la Junta per unanimitat aprova:

1r.- Acceptar l’oferiment del Sr. Alcalde de Camarles, de que amb caràcter provisional i mentre duri la fase de reorganització, es mantingui en el domicili de la Comunitat, estigui a les Oficines Municipals de Camarles, C/.vint núm. 20, agraint a la dita Corporació, altra vegada el seu ajut.

2n.- Que pel Sr. President es notifiqui a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a l’Agència Catalana de l’Aigua, que s’ha reprès l’activitat de la Comunitat.

3r.- Tanmateix, que s’ampliï la mateixa notificació al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, assabentant-lo de l’acord de la petició d’ajuts.

4r.- Que faci arribar al Lletrat Sr. Tallada el prec que s’encarregui de la adaptació de les Ordenances i Reglaments.

No havent-hi, altres assumptes de que tractar es dona per acabada la Junta, essent les 20´20 hores. Signant tots els assistents, de conformitat, junt en un dels secretaris, que han intervingut i dels Sr. Alcalde de Camarles y el President de la Comunitat.

Perquè així consti s’exten la present acta a Camarles a vint de gener de dos mil tres.

1 Comments:

At 1:59 PM, Blogger jenmanson3288469195 said...

hey, I just got a free $500.00 Gift Card. you can redeem yours at Abercrombie & Fitch All you have to do to get yours is Click Here to get a $500 free gift card for your backtoschool wardrobe

 

Post a Comment

<< Home